شرکت درب شیشه رشید

بزرگ ترین تولید کننده انواع درب شیشه در خاورمیانه

WE CAP IT ALL

.Rashid Cap Co

تـولید انـواع
درب‌های فلـزی جار

اطلاعات بیشتر ...

metal jar caps

تـولید انـواع
درب‌های بطـری تشـتک

اطلاعات بیشتر ...

crown corks

بسته‌بنـدی محصـولات
با کـیفیت و اطـمینان بـالا